Advisory Council

Advisory Council Honorary Founding Chair

Fumio Harashima, Tokyo Metropolitan University, Japan

 

Advisory Council Founding Chair

Toshio Fukuda, Beijing Institute of Technology, Nagoya University/Meijo University, Japan (1988 G)

 

Advisory Council Founding Vice Chair

Hideki Hashimoto, Chuo University, Japan (1988 VC)

Shin'ichi Yuta, Shibaura Institute of Technology, Japan (1988 GC)

 

Steering Committee Past Chair

Tzyh-Jong Tarn, Washington University, U.S.A. (2001 GC)

 

Steering Committee Chair

C.S. George Lee, Purdue University, U.S.A. (1998 PC, 2003 GC)

 

Steering Committee Awards Chair

Shigeki Sugano, Waseda University, Japan (2013 GC)

 

Steering Committee Members

Yasushi Nakauchi (Secretary)

Masakatsu Fujie (1990 GC)

Fumio Miyazaki (1991 GC)

Ren C. Luo (1992 GC, 2010 GC)

Volker Graefe (1994 GC)

Katsu Ikeuchi (1995 GC)

Minoru Asada (1996 GC)

Tamio Arai (1996 PC)

Christian Laugier (1997 GC, 2002 PC, 2008 PC)

Hyung Suck Cho (1999 GC)

Roland Siegwart (2002 GC)

Junku Yuh (2003 PC)

Kazuhiro Kosuge (2004 GC)

Hajime Asama (2004 PC, 2010 PC)

Max Meng (2005 GC)

Hong Zhang (2005 PC, 2017 GC)

Yunhui Liu (2006 GC)

Ning Xi (2006 PC)

Thomas C. Henderson (2007 PC)

Raja Chatila (2008 GC, President of IEEE RAS)

Jean-Pierre Merlet (2008 Co-Chair)

William R. Hamel (2009 PC)

Oussama Khatib (2011 GC)

Gaurav Sukhatme (2011 PC)

Urbano Nunes (2012 co-GC)

Anibal T. de Almeida (2012 GC)

Eugenio Guglielmelli (2012 PC)

Makoto Kaneko (2013 PC)

Kevin Lynch (2014 GC)

Lynne E. Parker (2014 PC)

Jianwei Zhang (2015 GC)

Alois Knoll (2015 PC)

Il Hong Suh (2016 GC)

Dong-Soo Kwon (2016 PC)

Norio Kodaira, President of RSJ

Ryuichi Nakata, President of SICE

Masaya Nakamura, New Technology Foundation

Hirofumi Tashiro, New Technology Foundation

John Hung, President of IEEE IES

Wolfram Burgard, Editor-in-Chief of CPRB